Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Souhlas“)

poskytovaný uživatelem (dále jen „Uživatel“) k jejich zpracování za účelem jejich evidence a pro vytváření statistických údajů při používání webového portálu na adrese www.topatlet.cz (dále jen „Služba“) pro společnost Topatlet, s.r.o., IČ: 073 46 506, třída Edvarda Beneše 1530/70, 500 12 Hradec Králové (dále jen „Provozovatel“).

 

 1. Jaké údaje jsou zpracovány?

1.1. Uživatel dává „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ souhlas Provozovateli ke zpracování svých osobních údajů nezbytných pro užívání Služby.

1.2. Jedná o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

další osobní údaje, které v průběhu zpracování teprve vzniknou (například kombinací či porovnáváním údajů výše uvedených);

1.3. Výše uvedený výčet osobních údajů představuje rozsah nezbytný pro dosažení stanoveného účelu zpracování a jeho udělení je podmínkou pro užívání Služby.

 

 1. Za jakým účelem jsou údaje zpracovány?

2.1. Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele je oprávněn osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • Identifikaci Uživatele při využití kontaktního formuláře

2.2. Uvedené osobní údaje jsou Provozovateli poskytnuty Uživatelem dobrovolně.

2.3. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwarové části Služby. Osobní údaje mohou být zpracovány i manuálně, např. oprávněnými osobami Provozovatele při řešení reklamací apod.

 

 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?

3.1. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu, po kterou je nutné zpracovávat osobní údaje k uvedeným účelům, pro které jsou osobní údaje Provozovatelem zpracovávány.

3.2. Provozovatel odstraní veškeré osobní údaje do 1 roku od ukončení poskytování Služby, vyjma těch osobních údajů, které zpracovává na základě jiného titulu, než je souhlas.

 

 1. Komu jsou údaje předávány?

4.1. Výše uvedené osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny také zaměstnancům Provozovatele, případně i jiným osobám, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za využití služeb společností Pavel Trávníček, IČ: 72472936, U Párníků 698/10, 19600  Praha 9 – Čakovice (dále jen „Zpracovatelé“).

4.3. Osobní údaje Uživatele nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU.

 

 1. Práva uživatele

5.1. Provozovatel tímto prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči a ochranu. Při zpracování uvedených osobních údajů dbá Provozovatel na to, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.

5.2. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Provozovatelem, a rovněž má právo požadovat kopii svých osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem.

5.3. Pokud Uživatel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Uživatel požádá Provozovatele o takovou informaci prostřednictvím e-mailové adresy topatlet@hiblbauer.cz. Obsahem takové informace je vždy sdělení o

 • požádat Provozovatele o vysvětlení,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

5.4. Každý Uživatel může

 • požádat Provozovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil,
 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají; pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

5.5. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

5.6. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (resp. uplatňovat veškerá výše uvedená práva), a to jasně definovaným požadavkem na email info@topatlet.cz.